ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพมืออาชีพระดับโลก โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกัน

หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม

แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทนการเดินทาง

แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน

รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา