Reveal
........ Close Modal
ทดสอบ
การเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหม

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่า

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

ติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้าซิกน่า โทร.1758

เตรียมเอกสาร ให้ครบ

เตรียมเอกสาร ให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม ทดแทน

รอรับเงินสินไหม ทดแทน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่าบริษัทฯ แนะนำให้ท่านโทรติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่

ศูนย์บริการลูกค้าของซิกน่า
โทร. 1758 หรือ 02-853-0000

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เตรียมเอกสารให้ครบ

เตรียมเอกสารให้ครบ

ผู้เอาประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบ เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทน ของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไฟล์เพื่อทำการกรอกข้อมูล
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (เท่านั้น) ของผู้รับประโยชน์
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีทันตกรรม (Dental Family Package)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุปปิดหน้างบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการชดเชยรายได้กรณีการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย
 • ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติ หรือผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ในกรณีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมชดเชยรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว หรือ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง (PIR)
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคารของทรัพย์สินที่สูญหาย ในการณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
 • รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จค่า เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือจดหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยัด ) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการเดินทาง
 • จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน
 • จดหมายรับรองจากสายการบินที่ระบุความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และใบคำสั่งศาลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
ส่งเอกสารให้ถึง

ส่งเอกสารให้ถึง

ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางง่ายๆ คือ

 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านโทรสาร (Fax) กรณีการขอเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ที่หมายเลข 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน
 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางไปรษณีย์ ที่
  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  แผนกสินไหมทดแทน
  ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
รอรับเงินสินไหมทดแทน

รอรับเงินสินไหมทดแทน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามช่องทางที่แจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ

 • การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  ซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ผู้เอาประกันเป็นเจ้าของบัญชีมาเพิ่มเติมด้วย
บริการพิเศษ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด

บริการพิเศษ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีบริการพิเศษในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดให้กับผู้ถือกรมธรรม์กับบริษัทฯในกรณีที่เบิกค่าสินไหมทดแทน*ตามเงื่อนไขสัญญา* ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการเบิกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดสามารถเข้าทำการเบิกเคลมได้ด้วยตนเอง ที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1758 หรือ 02-853-0000 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์