Reveal
........ Close Modal
การเรียกร้องค่าสินไหม

การเคลมประกันและการเรียกร้องค่าสินไหม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการคลมประกันและเรียกร้องค่าสินไหมกับ Cigna พร้อมเอกสารการเคลมประกัน

เมื่อผลประโยชน์ในการทำประกัน คือการมีผู้ช่วยคอยดูแลในยามที่ยากลำบาก และในกรณีที่ผู้ทำประกันต้องการทำการเคลมประกันเพื่อเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ แต่ยังไม่รู้ว่าวิธีการ ขั้นตอนเคลมประกัน ซิกน่าและเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วมีอะไรบ้าง รวมไปถึงคำถามที่พบบ่อยในการเคลมประกัน เราได้รวบรวมข้อมูลและคำตอบมาให้ไว้ที่นี่แล้ว

1. เคลมประกัน คืออะไร

การเคลมประกัน คือการที่ผู้ทำประกันทำเรื่องส่งถึงบริษัทเพื่อขอรับสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ให้ ซึ่งโดยปกติการเคลมประกันซิกน่าจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 15 วัน หลังได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

2. สามารถเคลมประกัน ซิกน่าในกรณีใดบ้าง

เนื่องจากประกันของซิกน่ามีหลายแผนประกันให้ผู้ทำประกันได้เลือกทำไว้คุ้มครอง เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจในยามฉุกเฉิน ซึ่งในกรมธรรม์แต่ละประเภทมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน กรณีการขอเคลมประกันซิกน่าจึงจำเป็นต้องพิจารณาเป็นกรณีตามแต่ละประเภทของประกันที่ผู้ทำประกันได้ทำไว้ ซึ่งผู้ทำประกันสามารถอ่านรายละเอียดแผนของประกันซิกน่า ได้ที่นี่ หรือโทรติดต่อได้ที่ 1758 หรือ 02-853-0000

3. เอกสารที่ต้องใช้ วิธีการและขั้นตอนในการขอเคลมประกันซิกน่า

การขอเคลมประกันซิกน่า เพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

เตรียมเอกสารให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้ใช้ Cigna Care Card

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสารให้ครบ

ผู้เอาประกันภัยของซิกน่าต้องเตรียมเอกสารการเคลมประกอบการเรียกร้องสินไหมตามรายการด้านล่าง เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

- ใบรับรองแพทย์

- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลและต้องส่งเอกสารนี้ทางไปรษณีย์เท่านั้น)

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี

โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหมของท่านในแต่ละกรณี ได้ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไฟล์เพื่อทำการกรอกข้อมูล 

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว หรือ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง (PIR)
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคารของทรัพย์สินที่สูญหาย ในการณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
 • รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จค่า เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือจดหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยัด ) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการเดินทาง
 • จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน
 • จดหมายรับรองจากสายการบินที่ระบุความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และใบคำสั่งศาลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการชดเชยรายได้กรณีการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย
 • ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติ หรือผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ในกรณีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมชดเชยรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุปปิดหน้างบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด<
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด<
 • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (เท่านั้น) ของผู้รับประโยชน์
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีทันตกรรม (Dental Family Package)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด *โดยต้องระบุว่าป่วย Covid-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด
กรณีการชดเชยรายได้ (ในฐานะผู้ป่วยใน ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์)
 • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด *โดยต้องระบุว่าป่วย Covid-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

2. ส่งเอกสารให้ถึง

ผู้ทำประกันภัยของซิกน่าสามารถส่งเอกสารการเคลมสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

 

- อีเมล ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: Cigna.customerservice@Cigna.com

- โทรสาร (แฟกซ์) ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน

- ไปรษณีย์: บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน

ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

*ยกเว้นการเบิกค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สำหรับช่องทางอีเมล์และแฟกซ์

3. รอรับเงินสินไหมทดแทน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ตามช่องทางที่แจ้ง ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจะจ่ายในนามผู้รับผลประโยชน์ตามหน้าตารางกรมธรรม์

ซิกน่ารับเรื่องเคลมและดำเนินการจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง

4. นอกจากการติดต่อเจ้าหน้าผ่านโทรศัพท์และแชทบนช่องทางออนไลน์แล้ว สามารถเช็กข้อมูลกรมธรรม์ หรือยื่นเคลมประกันออนไลน์ได้ไหม

ผู้ถือกรมธรรม์ซิกน่าที่ต้องการเคลมประกันต่างๆ สามารถยื่นเคลมฯ ผ่านทางออนไลน์ได้เองโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ บนแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere แอปเดียวที่ครบครันทุกฟังก์ชัน ช่วยให้คุณเช็กความคุ้มครอง และเข้าถึงการบริการต่างๆ จากซิกน่าได้สะดวก รวดเร็วและทุกที่ทุกเวลา คลิกดาวน์โหลด Google play store, App store

Cigna Anywhere

วิธีการยื่นเคลมออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 3 ขั้นตอน

5. ทำอย่างไรเมื่อเคลมประกันซิกน่าไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

ในบางกรณีที่ผู้ทำประกันได้ส่งเรื่องการขอเคลมประกัน ซิกน่าไปเรียบร้อยแล้ว และครบกำหนด 15 วันตามกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เงินสินไหมทดแทน ผู้ทำประกันสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอติดตามผลได้ที่ โทร. 1758 หรือ 02-853-0000

6. ใช้เวลานานเท่าไรในการคืนเงิน หลังทำเรื่องเคลมประกัน

โดยปกติซิกน่ารับเรื่องเคลมประกัน และดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง แต่หากผู้ทำประกันพบปัญหา หรือครบระยะเวลาที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน ผู้ทำประกันสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือศูนย์ดูแลลูกค้าผ่านทาง โทร. 1758 หรือ 02-853-0000

7. ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอเคลมประกันซิกน่าได้จากที่ไหน

ในการเคลมประกันซิกน่าไม่มีแบบฟอร์มที่ต้องกรอก แต่จะมีเพียงเอกสารพื้นฐาน 4 อย่าง ร่วมกับเอกสารบางประเภทที่ต้องขอเพิ่มเติมในแต่ละกรณี โดยผู้ทำประกันสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ได้ที่ข้อ 3. เอกสาร วิธีการและขั้นตอนในการขอเคลมประกัน ซิกน่า

8. ติดต่อฝ่ายเคลมประกันได้ที่เบอร์ไหนบ้าง แล้วเคลมยากไหม ?

การเคลมประกันจากซิกน่าเคลมไม่ยาก เพียงแค่ผู้ทำประกันเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก็จะได้รับสินไหมภายใน 15 วัน หรือหากต้องการติดต่อสอบถาม ผู้ทำประกันสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่หมายเลข 1758 หรือ 02-853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

9. ส่งเอกสารเคลมประกัน ซิกน่าไปแล้ว จะรู้ผลหรือติดตามผลได้ยังไงบ้าง

ทางบริษัทจะมีการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำประกันภัย หรือสามารถตรวจสอบการเบิกเคลมได้ผ่านทางไลน์ @Cignathailand หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Cigna Thailand หรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1758

10. ตอนขายบอกว่าเคลมเร็ว ไม่เกิน 15 วัน แต่เคลมจริงทำไมล่าช้ากว่านั้น

เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเคลม และหากเอกสารการเบิกเคลมในครั้งนั้นไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ทางบริษัทฯ จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล จึงทำให้การเบิกเคลมล่าช้ากว่า 15 วันตามที่แจ้งไว้

11. หากเอกสารการเบิกเคลมตัวจริงหายต้องทำอย่างไร

หากเอกสารตัวจริงหายผู้ทำประกันต้องทำการแจ้งความ และนำใบแจ้งความติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอสำเนาต้นขั้วที่โรงพยาบาล และให้ทางโรงพยาบาลประทับตราพร้อมระบุด้านล่างของสำเนาบัตรประชาชน แจ้งการสูญหาย แล้วทำการส่งเอกสารใหม่เข้ามาทดแทนอีกครั้ง

 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 , 02-853-0000

Facebook:  Cigna thailand หรือ Line Official: @Cigna thailand

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

นอกเวลาทำการ
Inbox เข้ามาที่ Facebook Cigna Thailand
Email cigna.customerservice@cigna.com