Reveal
........ Close Modal

ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

ซิกน่าเปิดช่องทางการชําระเงินที่หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการชําระค่าเบี้ยประกัน ดังนี้

1.

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย

2.

ชำระโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)

2.1 ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อสมัครบริการ

โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากแล้วส่งกลับมายังบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ที่ปรากฏ

2.2 ท่านสามารถทำการสมัครผ่านเครื่อง ATM ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 
 1. สอดบัตร ATM พร้อมใส่รหัสของบัตร
 2. เลือกรายการ “อื่น ๆ”
 3. เลือกรายการ “สมัครบริการ/เติมเงินมือถือ”
 4. เลือกรายการ “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการสมัครเป็น “ออมทรัพย์”
 6. ระบุ COMP CODE เป็น “0488” ตามด้วยเลือกรายการ “ถูกต้อง” หรือเลือกรายการ “สแกนบาร์โค้ด”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง Customer No. (Ref.1 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย)และเลือกรายการ “ถูกต้อง” กรณีเลือกรายการสแกนบาร์โค้ด ให้เลือกรายการ“สแกนบาร์โค้ด” อีกครั้ง และนำใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย สอดเข้าเครื่อง ATM เพื่อทำการอ่านแท่งบาร์โค้ด
 8. ตรวจสอบข้อมูลและเลือกรายการ “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทำรายการ
 9. รับใบบันทึกยืนยันการทำรายการ
 10. ผู้สมัครจะได้รับจดหมายยืนยันการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ภายใน 30 วัน
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 
 1. สอดบัตร ATM พร้อมใส่รหัสของบัตร
 2. เลือกรายการ “ภาษาไทย”
 3. เลือกรายการ “บริการอื่น ๆ”
 4. เลือกรายการ “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือกรายการ “ระบุเลขที่บัญชี”
 6. ระบุเลขที่บัญชีรับชำระเป็น “777-0-05660-0” และเลือกรายการ “ถูกต้อง”
 7. เลือกรายการ “ตกลง”
 8. เลือกรายการจากบัญชี “ออมทรัพย์”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย) และเลือกรายการ “ถูกต้อง”
 10. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย) และเลือกรายการ “ถูกต้อง”
 11. รับใบบันทึกยืนยันการทำรายการ
 

ธนาคารกรุงไทย

 
 1. สอดบัตร ATM พร้อมใส่รหัสของบัตร
 2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”
 3. เลือกรายการ “ฝาก/บริการอื่น ๆ”
 4. เลือกรายการ “สมัครบริการหักบัญชี”
 5. เลือกรายการ “ระบุรหัสบริษัท”
 6. ระบุรหัสบริษัทเป็น “6092”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย)
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย) และเลือก “ถูกต้อง”
 9. ยืนยันการทำรายการของท่านโดยกด “ถูกต้อง”
 10. รับใบบันทึกยืนยันการทำรายการ
 

ธนาคารกสิกรไทย

 
 1. สอดบัตร ATM พร้อมใส่รหัสของบัตร
 2. เลือกรายการ “สมัครบริการ/บริจาคการกุศล/อื่น ๆ”
 3. เลือกรายการ “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือกรายการ “อื่น ๆ/ระบุรหัสบริษัท”
 5. เลือกรายการ “บัญชีออมทรัพย์”
 6. ใส่รหัสบริษัทเป็น “33550” และเลือกรายการ “รหัสบริษัทถูกต้อง”
 7. ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย) และเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง (Ref.2 ตามใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย) และเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 9. ระบุจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย และเลือกรายการ “จำนวนเงินถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบเงื่อนไขและเลือกรายการ “ยืนยันการทำรายการ”
 11. รับใบบันทึกยืนยันการทำรายการ
 

ธนาคารทหารไทย

 
(ลูกค้าที่สมัคร Direct debit ผ่าน ATM ไม่ต้องเซ็นในหนังสือยินยอมอีก)
 1. สอดบัตร ATM
 2. ใส่ PIN (รหัส)
 3. เลือก “ถามยอด/อื่นๆ”
 4. เลือก “บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 6. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัคร และเลือก “ยืนยัน”
 7. เลือก ประเภทบัญชี
 8. เลือก “ประกันภัย/ประกันชีวิต”
 9. เลือก “บมจ.ซิกน่า ประกันภัย”
 10. ระบุรหัสลูกค้า/ เลขที่ลูกค้า/ เลขที่ผู้ใช้บริการ หรือ หมายเลขอ้างอิง 1 และเลือก “ถูกต้อง”
 11. ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (หากมี) และเลือก “ถูกต้อง”
 12. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับรับผลการอนุมัติ
 13. หน้าจอแสดงรายละเอียดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 14. หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่น เลือก “ไม่ต้องการ”
 15. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระและรับบัตรคืน

3.

ชำระผ่าน Internet Banking

 

ธนาคารทหารไทย

 

ชำระผ่าน TMB Internet Banking

 1. ล็อกอินเข้าไปที่ www.tmbdirect.com
 2. ใส่รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน
 3. เลือกชำระเงินเติม/เงิน และเลือกจ่ายบิล
 4. เลือก หมวด สินค้า และบริการ ประเภท “ประกันชีวิต/ประกันภัย”
 5. เลือกรายชื่อ “ซิกน่า ประกันภัย (Code 2338)”
 6. ระบุ หมายเลขอ้างอิง 1 , 2 , จำนวนเงินที่ชำระ และเลือกวันที่ต้องการชำระ
 7. ยืนยันการชำระเงิน
 8. สรุปการชำระเงิน

ดาวน์โหลดวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ที่นี่

คู่มือ TMB Internet Banking

4.

ชำระผ่านเครื่อง ATM

 

ขั้นตอนการชำระผ่านช่องทาง ATM ชำระแบบใช้ Barcode

 
 1. ใส่รหัส ATM
 2. เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 3. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบาร์โค้ด”
 4. เลือก “บัญชี...”
 5. Scan Barcode
 6. ยืนยันการทำรายการ
 7. กรณีที่ท่านทำรายการสำเร็จระบบจะขึ้นข้อความ ดังนี้ "รายการของท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว"
 8. รับ ATM Slip และบัตร ATM คืน และเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 9. ระบุจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในใบนำฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย และเลือกรายการ “จำนวนเงินถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบเงื่อนไขและเลือกรายการ “ยืนยันการทำรายการ”
 11. รับใบบันทึกยืนยันการทำรายการ

ดาวน์โหลดวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ที่นี่

คู่มือการชำระผ่านเครื่อง ATM แบบใช้ Barcode

 

หน้าจอการชำระผ่านเครื่อง ATM ด้วยการ Key ข้อมูลการชำระเอง

 
 1. ใส่รหัส ATM
 2. เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 3. เลือก “ประกันภัย/ประกันชีวิต”
 4. เลือก “อื่นๆ”
 5. ระบุ รหัสบริษัท 4 หลัก (2338) เลือก “ถูกต้อง”
 6. เลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 7. ระบุ หมายเลขอ้างอิง 1 และ กด “ถูกต้อง”
 8. ระบุ หมายเลขอ้างอิง 2 และ กด “ถูกต้อง”
 9. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 10. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน
 11. ดำเนินการเรียบร้อย

ดาวน์โหลดวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ที่นี่

คู่มือการชำระผ่านเครื่อง ATM ด้วยการ Key ข้อมูลการชำระเอง

5.

ชำระโดยเงินสดผ่านจุดรับชำระเงิน

6.

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

ระบบ AIS ผ่านบริการ mPAY

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน mPAY กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1175 หรือ ทางเว็บไซต์ www.mpay.co.th

ระบบ TRUE Move ผ่านบริการ TRUE Money Express

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน TRUE กรุณาติดต่อ TRUE call center 02 900 9129 กด 4 หรือ ทางเว็บไซต์ www.truemoney.co.th

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1758