ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
"ทุกยอดลุ้นโชค 2016" ลุ้นโชคง่ายๆ ได้ถึง 2 ต่อกับ Cigna มูลค่ารวมกว่า 8 แสนบาท

เพียงลูกค้าถือกรมธรรม์ใดๆของซิกน่าต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไประหว่างเดือน กันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 และชำระเบี้ยประกันตรงเวลาตามรอบบิล รับสิทธิ์ลุ้นโชค

สิทธิพิเศษ... ลุ้นโชคง่าย ๆ ได้ถึง 2 ต่อ สำหรับลูกค้าซิกน่า
ที่ถือกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และชำระหนี้ประกันตรงเวลาตามรอบบิลอย่างต่อเนื่อง

 

 

เงื่อนไขการจับรางวัล

 • ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการได้รับรางวัลหลายรางวัลในเดือนเดียว ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ถือประกันภัยกับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทาง website รวมถึง ลูกค้าที่ทำการซื้อกรมธรรม์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 และกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลากิจกรรม ยกเว้น ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
 • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้อง ชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนหรือลดแผน นับจากวันที่ซื้อ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี หรือ ราย 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/ เดือน ตลอดระยะเวลาการชิงโชค ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยมากกว่า 3 งวดเป็นต้นไป
 

รายละเอียดการจับรางวัล

 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.cigna.co.th/winner4 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่บริษัททำการ จับรางวัล
 • ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ใบอนุณาตจับฉลาก คำขอเลขที่ 2675/2559 - 2679/2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ข่าวด่วนจากทั่วโลก