Reveal
........ Close Modal
ขั้นตอนการซื้อ

ขั้นตอนการซื้อ

5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการทำประกันกับซิกน่า
ขั้นตอนการซื้อ

สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2099-3999

หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย จะแจ้งผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อขอข้อมูล
หรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า
หมายเลขโทรศัพท์ 1758
อีเมล์ Cigna.customerservice@cigna.com

ตั้งแต่
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์