TH Thai

ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ชดเชยรายได้ บวกบวก

คุ้มครองสูงสุด
1,000,000 บาท*

ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
50,000 บาท*

กรณีนอนพักรักษาตัว เกินกว่า 15 วันติดต่อกัน

คุ้มครองเพิ่มขึ้น
2 เท่า!

ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ในวันหยุด***
 

เลือกซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก
อุ่นใจทุกวันพร้อมรับความเสี่ยง ได้รับความคุ้มครองทุกวันไม่เว้นวันหยุด***
รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • เพิ่มความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุด
  • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย
  • ชดเชยรายได้ต่อวันสูงสุด 1,000 บาทและรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มอีกสูงสุด 50,000 บาทกรณีนอนพักรักษาตัวเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • เคลมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 241 บาท/เดือน เฉลี่ยวันละ 8 บาท
Infographic ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก
ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุ "ชดเชยรายวัน บวกบวก"

*จำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับแผน 4

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

***วันหยุด หมายถึง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี

เงื่อนไข

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก