Reveal
........ Close Modal
ซิกน่าแคร์การ์ด เดนทัล

ซิกน่าแคร์การ์ด เดนทัล บัตรทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย

บริการนัดหมายและรับการรักษาทางทันตกรรมที่สถานทันตกรรมในเครือข่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิพิเศษของผู้ใช้บริการเครือข่ายทันตกรรมคุณภาพ

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลทันตกรรม
  ที่อยู่ในเครือข่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
  (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม “เงื่อนไขการชำระค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม”)
 • อำนวยความสะดวกในการติดต่อนัดหมายกับสถานพยาบาลทันตกรรมในเครือข่ายล่วงหน้า พร้อมบริการแจ้งยืนยันการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ มายังผู้ถือกรมธรรม์ก่อนเข้ารับบริการ
 • ปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำทางเลือกอื่นๆ สำหรับการรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม
  (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ของท่าน)

เงื่อนไขการใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่า

 • ท่านยังคงดำรงสมาชิกภาพของท่านอยู่ ณ วันที่ท่านเข้ารับการรักษา
 • ท่านได้ชำระเบี้ยประกันงวดล่าสุดของท่านให้แก่บริษัท ซิกน่าแล้ว
 • การรักษาเกี่ยวกับทันตกรรมของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์
  (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ของท่าน)

ขั้นตอนการใช้บริการภายใต้เครือข่ายทันตกรรมคุณภาพ

กรณีต้องการนัดหมายสถานพยาบาลทันตกรรมล่วงหน้า

ติดต่อ
ติดต่อ
0-2612-8949
หรือ อีเมล :
dental@hbc.co.th เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมาย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมายสถานพยาบาล และยืนยัน
นัดหมายกับลูกค้า
เมื่อถึงวันนัดหมาย
เมื่อถึงวันนัด
ยื่นบัตรประจำตัว
ผู้เอาประกัน
พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
ก่อนรับการรักษา

กรณีผู้เอาประกันภัยติดต่อนัดหมายสถานพยาบาลทันตกรรมด้วยตนเอง

ติดต่อ
ติดต่อ
0-2612-8949
หรือ อีเมล : dental@hbc.co.th เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และขอรับบริการ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมาย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการนัดหมายสถานพยาบาล และยืนยัน
นัดหมายกับลูกค้า

 

*หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ HBC ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการกับเครือข่ายทันตกรรม เพื่อความสะดวกสูงสุดของท่านและ 1 หมายเลขรับแจ้งสามารถใช้สิทธิรักษาได้ 1 ครั้งเท่านั้น

เงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม

กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทันตกรรมในเครือข่ายทันตกรรมคุณภาพของ HBC และมีค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรม ที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์
“แผนประกันรักษ์ทันต์” ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองนั้นให้แก่สถานพยาบาลทันตกรรม ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ศูนย์บริการ บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด (HBC)

ศูนย์บริการ HBC พร้อมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ “แผนประกันรักษ์ทันต์” ทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดต่อนัดหมายสถานพยาบาลทันตกรรมในเครือข่ายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการ HBC

ทุกครั้งที่ติดต่อศูนย์บริการ HBC กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยแผนประกันรักษ์ทันต์ของท่าน
เพื่อแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้กับเจ้าหน้าที่

 

โทรสายด่วน : 0-2612-8949 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

อีเมล : dental@hbc.co.th

เว็บไซต์ : www.cigna.co.th

 • ชื่อ-นามสกุล หมายเลขกรมธรรม์ วันเดือนปีเกิด ของผู้เอาประกันภัย
 • อาการที่ท่านกำลังเป็นอยู่และประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลและเริ่มมีอาการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด
 • ท่านได้ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหรือเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วหรือไม่ เมื่อใด และแพทย์ได้แนะนำหรือท่านเคยได้รับการรักษาด้วยวิธีใด
 • ท่านประสงค์จะเข้ารับการรักษาเมื่อใด และที่สถานพยาบาลทันตกรรมใด (หากมี)