Reveal
........ Close Modal
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ในยามที่คุณเจ็บป่วยไกลบ้าน
ซิกน่าพร้อมพาคุณกลับไปหาครอบครัว

มั่นใจได้เสมอด้วย “บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางจากซิกน่า”

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

เป็นบริการเสริมพิเศษที่จะช่วยให้คุณจัดการกับภาวะวิกฤตฉุกเฉินยามเดินทางได้
ในหลากหลายรูปแบบ

คุ้มครองเมื่อเดินทางไกลบ้าน มากกว่า 150 กม. ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือทั่วโลก
24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทางทั้งใน
และต่างประเทศทั่วโลก 24 ชั่วโมงที่ท่านสมาชิกผู้เอาประกันภัย* (“สมาชิกฯ”) จะได้รับ

 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะวิกฤต โดยบริษัทในเครือข่ายของซิกน่า จะช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายสมาชิกฯ จากสถานพยาบาลหนี่งไปยังอีกแห่งหนึ่งเมื่อมีอาการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยบริษัท จะช่วยประสานงาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้าย รวมทั้ง บุคลากร และ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา บริษัทจะช่วยดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายสมาชิกฯ กลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้นต่อภายหลังจากสมาชิกฯ ได้รับการพักรักษาตัวในฐานะคนไข้ใน และทางโรงพยาบาลมีความเห็นว่าสมาชิกฯ สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
 • บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยเดินทางเพียงลำพัง และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน เมื่อแพทย์ของบริษัทในเครือข่ายของซิกน่า มีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ญาติหรือเพื่อนสนิทบินไปให้การดูแลผู้ป่วย ในกรณีเช่นนี้บริษัท จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด 1 ที่นั่ง เพื่อให้ญาติหรือเพื่อนสนิทบินไปให้การดูแลผู้ป่วย
 • บริการดูแลเด็กที่ร่วมเดินทางโดยต้องอยู่ในปกครอง กรณีสมาชิกฯ ประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กในช่วงเวลาดังกล่าว
 • บริการติดต่อกับโรงพยาบาลและแผนประกันสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งบริษัทจะช่วยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าตามความจำเป็น
 • บริการให้คำแนะนำและการติดต่อนัดหมายเพื่อการรักษาพยาบาล (ให้บริการเป็นภาษาไทยในกรณีสมาชิกฯ เป็นคนไทย)
 • บริการกรอกใบสั่งยาทดแทนระหว่างเดินทาง กรณีต้องใช้ยาฉุกเฉิน
 • บริการให้ข้อมูลของโรงพยาบาล คลินิก แพทย์ และทันตแพทย์ที่อยู่ใกล้เคียง
 • บริการส่งศพกลับประเทศในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้น บริษัท จะช่วยดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งศพจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา โดยจะดำเนินการเรื่องการขนส่งรวมถึงเรื่องเอกสารที่จำเป็นด้วย

บริการอื่นๆ

 • บริการช่วยเหลือติดตามสัมภาระหรือเอกสารของสมาชิกฯ ที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง โดยไม่จำกัดว่าจะต้องสูญหายจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเท่านั้น (แจ้งหายได้ตลอดเวลา)
 • บริการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง ให้แก่สมาชิกฯ ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล เช่น ข้อมูลการขอทำวีซ่า คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน รวมทั้งคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง
 • บริการแนะนำล่าม หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายให้แก่สมาชิกฯ ตามความจำเป็น
 • บริการรับฝากและส่งต่อข้อความสำคัญสำหรับสมาชิกฯ

*สมาชิกผู้เอาประกันภัย หมายถึง ผู้เอาประกันภัย,คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขความคุ้มครองและความรับผิดชอบทั้งหมดของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
ลงบน iPhone หรือ Android ของท่านได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบรับรองการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ยามเดินทางทั่วโลก (Service Certificate)
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรายบุคคล คลิกที่นี่!